اتحاد طلایی آسیا (AGU) مرکز توزیع و پخش لوازم یدکی خودروهای داخلی

اتحاد طلایی آسیا: شرکت پخش لوازم یدکی خودرو

شرکت اتحاد طلایی آسیا (AGU) بعنوان شرکت پخش قطعات خودرو در گامی دیگر علاوه بر تولید و تأمین، خدمت جدیدی را ظرف سالیان گذشته آغاز نموده و همزمان با ارائه محصولات فنرلول ایران، با همکاری شرکت‌های قطعه ساز داخلی و خارجی که مورد تأیید صنعت خودرو سازان کشور می‌باشد، قطعات با کیفیت را با تجربه‌های غنی از گذشته گردآوری کرده است و محصولات خود را به شرکت‌های خودرو ساز داخلی و خدمات پس از فروش و همچنین بازار یدک ارائه می‌نماید.

agu

پخش لوازم یدکی خودروهای داخلی: پژو، پراید، سمند، ال 90

شرکت اتحاد طلایی آسیا (AGU) با اسـتفاده از تجـارب و توانایی‌های کارشناسـان خـود بهتریـن و بـا کیفیت‌ترین قطعـات را در یـک مجموعـه جمـع آوری نمـوده و بـرای عرضـه در اختیـار نماینـدگان اسـتانی قـرار می‌دهد تـا مشـتریان گرامـی بـه تامین و توزیع قطعات خودرو دسترسـی داشـته باشـند.