توزیع لوازم یدکی خودرو | AGU

توزیع کننده لوازم یدکی خودرو

گروه تولیدی و بازرگانی اتحاد طلایی آسیا (A.G.U) در سال 1373 به ثبت رسید و از آن زمان همراه با دیگر شرکتهای گروه (فنرلول ایران و کرن لیبرز پارس) در زمینه تأمین و توزیع قطعات خودرو فعالیت می‌نماید.

پخش لوازم یدکی خودروهای داخلی: پژو، پراید، سمند، ال 90

AGU با اسـتفاده از تجـارب و توانایی‌های کارشناسـان خـود بهتریـن و بـا کیفیت‌ترین قطعـات را در یـک مجموعـه جمـع آوری نمـوده و بـرای عرضـه در اختیـار نماینـدگان اسـتانی قـرار می‌دهد تـا مشـتریان گرامـی بـه توزیع کننده قطعات خودرو دسترسـی داشـته باشـند.