تاریخچه شرکت​ اتحاد طلایی آسـیا (AGU)

تاریخچه شرکت​

گـروه تولیـدی و بازرگانی شـرکت اتحاد طلایی آسـیا (AGU) در سـال 1373 بـه ثبـت رسـید و از آن زمـان همـراه بـا دیگـر شـرکتهای گـروه (فنرلـول ایـران و کرن لیبـرز پـارس) در زمینه تامیـن و تولیـد قطعـات خـودرو فعالیـت می نماید.

در گامی دیگر علاوه بر تولید و تامین، خدمت جدیدی را ظرف سالیان گذشته آغاز نموده و همزمان با ارائه محصولات فنرلول ایران، با همکاری شرکتهای قطعه ساز داخلی و خارجی که مورد تایید خودرو سازان کشور میباشد، قطعات با کیفیت را با تجربه ای غنی از گذشته گردآوری کرده است و محصولات خود را به شرکتهای خودرو ساز داخلی و خدمات پس از فروش و همچنین بازار یدک ارائه می نماید.

در منشور اخلاقی شرکت اتحاد طلایی آسیا، ارائه خدمت بر مبنای کیفیت ممتاز قطعات، وفای به عهد، انجام سریع امور، رفتار منصفانه و قانونمند، صداقت و درستی در کارها و مشتری مداری را سرلوحه امور قرار دارد.

شرکت اتحاد طلایی آسـیا مشـتریان را سـرمایه های اصلـی خـود تلقـی مینمایـد و کسـب رضایـت مشـتریان از جملـه اهـداف اصلی شـرکت اسـت.

ایـن شـرکت با اسـتفاده از تجـارب و توانایی های کارشناسـان خـود بهتریـن و بـا کیفیت تریـن قطعـات را در یـک مجموعـه جمـع آوری نمـوده و بـرای عرضـه در اختیـار نماینـدگان اسـتانی قـرار میدهـد تـا مشـتریان گرامـی بـه بهتریـن لـوازم یدکـی دسترسـی داشـته باشـند.

برنامه ریزی جهت تامین کالاهای با کیفیت عالی رسالت اصلی شرکت میباشد

”اصالت کالاهای عرضه شده ضامن کیفیت محصولات میباشد“