گـروه تولیـدی و بازرگانی شـرکت اتحاد طلایی آسـیا (AGU)

درباره برترین شرکت توزیع کننده قطعات خودرو

در سـال 1373 بـه ثبـت رسـید و از آن زمـان همـراه بـا دیگـر شرکت‌های گـروه (فنرلـول ایـران و کرن لیبـرز پـارس) در زمینه تأمین و توزیع قطعات خودرو فعالیـت می‌نماید.

در گامی دیگر علاوه بر تولید و تأمین، خدمت جدیدی را ظرف سالیان گذشته آغاز نموده و همزمان با ارائه محصولات فنرلول ایران، با همکاری شرکت‌های قطعه ساز داخلی و خارجی که مورد تأیید خودرو سازان کشور می‌باشد، قطعات با کیفیت را با تجربه‌های غنی از گذشته گردآوری کرده است و محصولات خود را به شرکت‌های خودرو ساز داخلی و خدمات پس از فروش و همچنین بازار یدک ارائه می‌نماید.

در منشور اخلاقی شرکت اتحاد طلایی آسیا، ارائه خدمت بر مبنای کیفیت ممتاز قطعات، وفای به عهد، انجام سریع امور، رفتار منصفانه و قانونمند، صداقت و درستی در کارها و مشتری مداری را سرلوحه امور قرار دارد.

اتحـاد طلایـی آسـیا مشـتریان را سرمایه‌های اصلـی خـود تلقـی می‌نماید و کسـب رضایـت مشـتریان از جملـه اهـداف اصلی شـرکت اسـت.

ایـن شـرکت با اسـتفاده از تجـارب و توانایی‌های کارشناسـان خـود بهتریـن و بـا کیفیت‌ترین قطعـات را در یـک  مجموعـه جمـع آوری نمـوده و بـرای عرضـه در اختیـار نماینـدگان اسـتانی قـرار می‌دهد تـا مشـتریان گرامـی بـه بهتریـن توزیع کننده لوازم یدکی خودرو دسترسـی داشـته باشـند. برنامه ریزی جهت تأمین کالاهای با کیفیت عالی رسالت اصلی شرکت می‌باشد.

اصالت کالاهای عرضه شده ضامن کیفیت محصولات می‌باشد